« જગદીશ જોષી | Main | હિમાંશુ ભટ્ટ »

January 30, 2005

કલાપી

જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે છે યાદી ભરી ત્યાં આપની
આંસુ મહીયે આંખ થી યાદી ઝરે છે આપની (Kalapi. Poems in Gujarati. Literature and art site)

January 30, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

Comments

Btw, one of my fav kavita is this one (I don't know the author). Probably you can write it in Gujarati and publish it:

Tari udaas aankhon maan sapna bhari shakun,
Maru gaju nathi ke tane chhetari shakun.

Keep up the good work!
JD

Posted by: JD | Feb 3, 2005 11:22:43 PM

Congrats!You were always the different trend setter.i do hope I can understand the high funda guju!!

Posted by: Sangeeta | Jan 31, 2005 5:04:16 PM

Tame navu trend sharu kariyu...you should contact Ahmedabad Times about it ;-).

Posted by: Dipti | Jan 31, 2005 4:53:45 AM

Mane bahu gamee. roj mokalje

Posted by: nandini parekh | Jan 30, 2005 10:25:08 PM

The comments to this entry are closed.