« નાનપણની વાતો | Main | અહેમદ ગુલ - મૌન પડઘાયા કરે »

February 03, 2005

હસે તેનું ઘર વસે

ડ્રસમાં તમે સારા લાગો છો, પંજાબીમાં તમે પયારા લાગો છો,
સાડીમાં કોઇ દી તમને જોયા નથી, માટે તમે કુવારા લાગો છો. (Humor / fun in Gujarati. Literature and art site)

February 3, 2005 in રમુજ (ramuj), શાયરી (shayari) | Permalink

Comments

Don't you start on the sarees (like TP!). To date, he still nags me about sending him a picture of myself in a saree!!. I agree with JD in that this blog is a great idea to help us keep in touch with our language. Although I am Gujarati, I was brought up in Bombay and, therefore, speak better Hindi and Marathi than Gujarati. Hopefully, by reading your blog regularly, my Gujarati will improve :-).

Posted by: Dipti | Feb 4, 2005 1:56:14 PM

Funny one! Though I have heard it before.

Nice idea to start Gujarati blog. Slowly but surely I am going away from Gujarati and if you keep posting, I will be able to stay closer to Gujarati.I am subscribed! :)

JD

Posted by: JD | Feb 3, 2005 11:17:04 PM

તમૅ તો સાડી વાળા ની દૂકાન બંધ કરાવી દેશો આવી કવિતા લખી ને

Posted by: તૂષાર | Feb 3, 2005 1:36:36 PM

Prabhat na Pushpo gana vahala che. Keep up the good work

Posted by: SP | Feb 3, 2005 1:05:46 PM

The comments to this entry are closed.