« જીદગી | Main | ત્રિભુવન ગૌરીશંકર વ્યાસ - બિલાડી »

February 08, 2005

એન. ર. આઇ. ફાધર્સ ડે

(ખાસ તૂષારભાઇની ફરમાઇશ પર)

(Himanshu Bhatt Poems in Gujarati)

February 8, 2005 in કવિતા (kavita) | Permalink

Comments

Simply the best!

Posted by: Vipul | Feb 10, 2005 7:54:42 PM

I thank Chirayu as his blog directed me to this wonderful marvel of preserving Gujrathi Language.

I revered in my childhood and young age of 20's when I read Me Ek Biladi from Gaurishankar Vyas and Recent post on FAther's day.

I would like to echo the sentiments of poem in verbatim - Present society is more extrovert and intransic values are often ignored or becomes mockery. All of we need to work on human mind/thoughts and empthise to generate Earned Value system rather than physical factors of human race. Till we don't do it, I think we will be continue to write blogs with such poems.

Good effort to ignite the spirit of value system.

Posted by: hitesh | Feb 10, 2005 8:55:10 AM

કવિતા ફરમાઇશ પર મૂકવા નો ધણો આભાર!

Posted by: તૂષાર | Feb 8, 2005 7:31:14 PM

Very sweet and touchy! Where are you getting all these stuff from?

JD

Posted by: JD | Feb 8, 2005 6:38:56 PM

The comments to this entry are closed.