« પ્રિતમદાસ - હરીનો મારગ છે શૂરાનો | Main | તું હસે છે જ્યારે જ્યારે, »

March 14, 2005

હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,

હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,
ફૂલ નશીબે ગુલાબ કેરા.
નીચા વળીને વીણીશું ક્યારે?
આજે આજે ભાઇ અત્યારે. (jodakna / kahvatoe in Gujarati. Literature and art site)

March 14, 2005 in કહેવતો (kahvatoe), જોડકણા (jodakna), બાળ ગીતો (bal geeto) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d834379c7d53ef

Listed below are links to weblogs that reference હસતે મુખ રસ્તામાં વેર્યા,:

Comments

ખરેખર આજ શણ અગત્યની છે.

Posted by: મિત્ર | Mar 14, 2005 10:01:39 PM

The comments to this entry are closed.