« સદાશિવ વ્યાસ - "-" | Main | મારા મરણ પર »

March 22, 2005

તમારી ઉડતી જુલફો

તમારી ઉડતી જુલફોને જરા કાબુ માં રાખો,
હજારોના દિલ ઘાયલ થયા છે, હવે તો માથામાં તેલ નાખો! (Humor / fun / shayari in Gujarati. Literature and art site)

March 22, 2005 in રમુજ (ramuj), શાયરી (shayari) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d834385dd553ef

Listed below are links to weblogs that reference તમારી ઉડતી જુલફો:

Comments

This is a 'sober' version, I must say. [Is it because you are a woman?]

The original version is like this:

Tamari udati zulfo ne kabu maan rakho,
Vagharan jeva lago cho, maantha maan tel to nakho!

JD

Posted by: JD | Mar 22, 2005 12:02:03 PM

This is a 'sober' version, I must say. [Is it because you are a woman?]

The original version is like this:

Tamari udati zulfo ne kabu maan rakho,
Vagharan jeva lago cho, maantha maan tel to nakho!

JD

Posted by: JD | Mar 22, 2005 12:01:14 PM

The comments to this entry are closed.