« જગદીપ વિરાણી - આજ ચાંદલિયો | Main | મા »

March 11, 2005

સરળની સર્વોપરિતા

સરળની સર્વોપરિતા

'સરળ' સોફ્ટવૅર, તત્કાલીન સોફ્ટવૅર્સ કરતા ભિન્ન(અનન્ય) છે, કારણ કે,
* 'સરળ' સોફ્ટવૅર, Unicode Compliant છે.
* 'સરળ' સોફ્ટવૅર, "Augmentation utility" છે. એટલે કે તમે જે Application, Tool કે સોફ્ટવૅર, વાપરતા હોય તેના બધાં જ ફાયદા મળે, ઉપરાંત 'સરળ' સોફ્ટવૅરના ફાયદાઓ મળે. વળી જો, તમે જે Application, Tool કે સોફ્ટવૅર, વાપરતા હોય તેમાં નવા ફાયદા, સુધારા કે Utility ઉમેરાય તો તેનો પણ લાભ મળે.(Now, you can "have the apple and eat it too" અટલે કે હવે "હસતાં હસતાં લોટ ફકાય"). આનો આશય એ છે કે શૂન્યની-શોધ-શરુઆતથી-ફરીથી ન કરવી.
* 'સરળ' સોફ્ટવૅર, Multilingual છે. એક જ વાક્યમાં ગુજરાતી, हिन्दी, English, বাংগলা, मराठ़ी કે વિશ્વની કોઇ પણ ભાષાનું મિશ્રણ કરી શકાય છે, اردو(ઊર્દૂ) નું પણ.
* વિશ્વની કોઇ પણ ભાષા, કોઇ પણ ફોન્ટ, કોઇ પણ Coding System(Ascii, Iscii, Unicode) માં લખી શકાય છે.
* અત્યારે તમે જે ફોન્ટ વાપરો છો, તે તમે 'સરળ' દ્વારા પણ વાપરી શકો છો, એટલે કે 'સરળ' Backward Font Compatible છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ તમે એવો કોઇ ફોન્ટ વાપરવા માંગતા હો, કે જે યોગ્ય સોફ્ટવૅર (અથવા નાણાં) ના અભાવે ન વાપરી શક્યા હો, તો તે ફોન્ટ પણ તમે વાપરી શકશો.

તમને ગમતાં, પરંતુ Non-Unicode ફોન્ટને standard keyboad layouts જેવાકે Phonetic, Inscript, Typist કે તમારા પોતાના દ્વારા નિર્ધારીત keyboard મુજબ વાપરી શકશો.
* 'સરળ' સોફ્ટવૅર, ૧૦૦% Customisable છે, જેથી વ્યક્તિગત રુચી, જરુરીયાત કે આવડત અનુસાર, પોતાની મેળે ફેરફાર કરી શકાય છે. વળી, એક key દબાવતાં અનેક અક્ષરો પણ લખી શકાય છે. જેથી 'સરળ'ની keys પર પૂર્વનિર્ધારીત શબ્દો (અથવા તો ફકરાઓ) લખી શકાય છે.
* 'સરળ' ભાષા-વિશીષ્ટ મર્યાદાઓ પણ લાદી શકે છે. દા.ત. ભારતીય ભાષાઓમાં સ્વર ને સંજ્ઞા નથી લાગતી, તેથી આવા પ્રસંગે 'સરળ' સ્વર ને, બીજા યોગ્ય સ્વર વડે બદલે છે. વળી જો એક સંજ્ઞા પછી બીજી સંજ્ઞા લખવામાં આવે તો પહેલી સંજ્ઞાને 'સરળ' ભૂંસી નાખે છે. વળી જો શબ્દના પહેલા અક્ષર તરીકે સંજ્ઞા લખવામાં આવે તો 'સરળ' સંજ્ઞાને, યોગ્ય સ્વર વડે બદલે છે.

'સરળ'નું એક Add-on શબ્દસુધાર અને સારણી માટે, અક્ષરો અને સંજ્ઞાઓને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવે છે.

'સરળ' સોફ્ટવૅર, નવી સદીનું નવલું નજરાણુ છે. Unicode Compliant હોવાના પોતાના જ ઘણા ફાયદા છે, દા.ત. હવે પછીની બધી જ Language Utilities, Unicodeને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે.(જેની વાત આપણે સમય રહે કરીશું) પ્રત્યેક દિન, 'સરળ'માં નવા નવા features ઉમેરાઇ રહ્યા છે.

'સરળ' કોઇ પણ 32 bit Operating System પર ચલાવી શકાય છે. હા! 'સરળ'ના બધાજ ફાયદાઓ મેળવવા માટે keyboard થી screen સુધીની આખીય system, Unicode Compliant હોવી જોઇએ, જેમ કે Windows 2000, Windows XP વગેરે. જો કે આ મર્યાદા 'સરળ'ના output પર નથી. 'સરળ' દ્વારા તૈયાર થયેલ document કોઇ પણ OS વાળા કોમ્પ્યુટર પર જોઇ શકાય છે કે જેમાં Unicode ફોન્ટ હોય.

'સરળ'ના developement માં પાયાની જે technology નો ઉપયોગ કરાયો છે, તે OS-independent છે. તેથી જો જરુરીયાત ઉદ્ભવે તો, 'સરળ' Linux, Unix વગરે OS પર Transport કરી શકાશે.

March 11, 2005 in સમાચાર (samachar) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d834374de953ef

Listed below are links to weblogs that reference સરળની સર્વોપરિતા:

Comments

Read Gujarti News on single page. Visit http://www.zazi.com/news

:)

Posted by: zazi | Jun 23, 2005 9:35:07 PM

Simplicity, personified!

Posted by: Manish | Mar 11, 2005 11:29:37 AM

તમે સરળ ચલાવી જોયુઁ ?

Posted by: તૂષાર | Mar 11, 2005 10:27:35 AM

The comments to this entry are closed.