« પ્રેમ | Main | મીરાં બાઇ - આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં »

April 26, 2005

દેણદાર લેણદાર

દેણદાર લેણદાર

હું તારા દિલ નો દેવાદાર, તું મારા દિલની લેણદાર
હજી હવાલા પાડવાના બાકી છે
અને તારો બાપ વારસીક હીસાબો માંગે છે .... (Humor / fun in Gujarati. Literature and art site)

April 26, 2005 in રમુજ (ramuj) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8354574f269e2

Listed below are links to weblogs that reference દેણદાર લેણદાર:

Comments

The comments to this entry are closed.