« ખલીલ ધનતેજવી -ઊઘડે | Main | નરસિંહ મહેતા - ગોવિંદ ખેલે હોળી »

May 05, 2005

બાળકો હસવાની મનાઇ છે!

(Humor / fun in Gujarati. Literature and art site)

May 5, 2005 in રમુજ (ramuj) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83478298669e2

Listed below are links to weblogs that reference બાળકો હસવાની મનાઇ છે! :

Comments

Funny, but why the husband is an Inspector of all things?

Posted by: તૂષાર | May 5, 2005 10:54:51 AM

The comments to this entry are closed.