« મનહરલાલ ચોકસી મુનવ્વર - વૂક્ષની ડાળેથી ટહુકો ગયો | Main | ચિનુ મોદી - ઇશ્વર સામે પડદો રાખવો એટલે આતમને ઓઝલમાં રાખવો »

May 15, 2005

રાજેન્દ્ર શુકલા - તમને ખબર નથી


         - રાજેન્દ્ર શુકલા (Rajendra Shukla Tamne Khabar. Ghazal news in Gujarati. Literature and art site)

May 15, 2005 in ગઝલ (ghazal) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83444cbe853ef

Listed below are links to weblogs that reference રાજેન્દ્ર શુકલા - તમને ખબર નથી :

Comments

This "તમને ખબર નથી કે અમારા પ્રવાસમાં" was published in the poets first kavya-sangrah 'Komal-Rishabh'. If you would like to see his more poems (ghazals) the visit:
http://www.commsp.ee.ic.ac.uk/~pancham/mystuff.html

Posted by: Pancham Shukla | Jun 30, 2005 6:03:50 AM

Tamne khabar nathi
Roj b ROj na a pravasman
tamari a sunder kavyoni
varsha amara jeevanman shun rang bhare chhe
suni palman mitra ni humf ape chhe
Yaar Keep It Up

Posted by: Deepikaa | May 16, 2005 3:01:35 PM

The comments to this entry are closed.