« વેણીભાઇ પુરોહિત - સળગે છે તે ભડકો છે | Main | દલપતરામ - ઊંટ »

August 30, 2005

અખો - છપ્પા (દેહાભિમાન હતું પાશેર)

દેહાભિમાન હતું પાશેર, વિધા ભણતાં વાધ્યું શેર;
ચરચા વદતાં તોલું થયો, ગુરુ થયો ત્યાં મણમાં ગયો;
અખા અમે હલકાથી ભારે હોય, આત્મજ્ઞાન તે મૂળગું ખોય.


         અખો - છપ્પા (Akho - ek moorakh ne avi tev. Poems in Gujarati. Literature and art site)

August 30, 2005 in છપ્પા (chhpPa) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8348af06369e2

Listed below are links to weblogs that reference અખો - છપ્પા (દેહાભિમાન હતું પાશેર):

Comments

Reminded me of my school teacher, who had real difficult time explaining us this Duhas ;)

The one I still always remember in my life...

"Andh Andh Andhare Madiya, Jem tal Ma Kodra Bhadiya
Naa thai Ghesh, Key Naa Thai Dhaani, Akho kahey E Vaat Amey Jaani..."

Really Nice Blog. Also one suggestion, why dont you start listing of Gujarati Blogger's, like http://indibloggers.blogspot.com/

What you say ?

Posted by: vijay | Sep 6, 2005 1:48:18 PM

The comments to this entry are closed.