« મીરાં બાઇ - નાગર નંદજીના લાલ | Main | વેણીભાઇ પુરોહિત - સળગે છે તે ભડકો છે »

August 25, 2005

પંચમ શુકલ - સંવનન એક ઉખાણું


          - પંચમ શુકલ (Pancham Shukla - Savann ek Uukhanu. Poems in Gujarati. Literature and art site)

August 25, 2005 in ગઝલ (ghazal) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d83489597669e2

Listed below are links to weblogs that reference પંચમ શુકલ - સંવનન એક ઉખાણું :

Comments

Wah Pancham - tamari kavita vanchi bhavasagar man dubki mari tarto manas ane teni vedna, samvedna no pratyax abhas karave chhe - apni prashansa mate shabdo nathi - I am also a Londoner and for yr kind information there is going to be a little function at Bhartiya Vidya Bhavan on 4th September where prominent poets from India would be present. (Suresh Dalal etc)

SV - thanx for giving such wonderful entertainment - bless u

excellent choice of poems.

Posted by: Deepikaa | Aug 29, 2005 4:26:38 AM

pancham tame jiven me sari rite ya to bahu babadhu life ma joyu che. prem person ne life kevi che tena thi vakif kare che je tamari kavita na shabd kahe chhe. ant.2 ghanu kahi jay che . ghana samay pachhi ko e ni kavita na words gamya. je vichare che lakhe che pan jivato nathi

Posted by: mita | Aug 28, 2005 9:43:55 AM

SV, thoda diwas pehla mane Panchambhai no email hato (kadach tame amne maru email aapiyu hashae). I did visit the site, he writes very well!

Am glad tame nava saras kavi ni kavitao pun ahi raju karo chho.

Posted by: Abdul F Khatri | Aug 26, 2005 1:23:12 PM

Dear Pancham
I think end 2 is more suitable for people who are mature.
In our culture we only accept that is our destiny.
Krupa

Posted by: Krupa | Aug 26, 2005 11:38:08 AM

Thanks SV. It looks great. Hope readers might enjoy the book-like typos. I would definitely like to see some constructive comments about this poem and type-face. I have already rceived question about the meaning of a few word that I am giveing here for the benefit of soem readers.

અકારું - Difficult to handle, harsh.
ઉભય - Both ( or of both, or related to both)
અડાણું - A fire holding, dry loaf of cow(buffelo) dung. It rekindles fire on a steady blow of air from mouth.


Posted by: Pancham Shukla | Aug 25, 2005 11:13:45 AM

The comments to this entry are closed.