« સૈફ પાલનપુરી - નામ | Main | મુકેશ જોષી - ચોમાસું »

September 15, 2005

રાજેન્દ્ર શુક્લ - ગઝલ-સંહિતા

તા- 4-9-2005 ના રોજ અમદાવાદના ગજ્જર હોલમાં ગુજરાતી ભાષાના મૂર્ધન્ય કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લની 450 જટલી ગઝલો “ગઝલ-સંહિતા” નામે 5 ભાગમાં પ્રકટ થઇ છે. આ પ્રકાશન અને આનુસાંગિક જવાબદારી કવિનાં તીવ્ર ચાહકો અને નજીકનાં મિત્રોને આભારી છે. સમગ્ર સંગ્રહ નીચેનાં સરનામેથી મળી શકશે. (મૂલ્ય: 300 Rs)

સહ્રદય પ્રકાશન
714, આનંદ મંગલ -3
ડોક્ટર્સ હાઉસની સામેની ગલી
આંબાવાડી, અમદાવાદ-380006

Phone: 079-26861764, 26404365
Mobile: 09898421234, 09327022755

September 15, 2005 in સમાચાર (samachar) | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834220df153ef00d8348c808a69e2

Listed below are links to weblogs that reference રાજેન્દ્ર શુક્લ - ગઝલ-સંહિતા:

Comments

Thank you very much SV.

Posted by: Pancham Shukla | Sep 15, 2005 7:28:02 AM

The comments to this entry are closed.